Mặt bằng căn hộ

1
Nhấp chuột hoặc chạm vào tòa nhà để hiển thị mặt bằng sàn
Blocks
2
Nhấp chuột hoặc chạm vào mặt bằng để hiển thị các căn hộ
Detail block
Tòa A - Mặt Bằng Tầng 2
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa A - Các Tầng Lẻ (3RD, 5TH, 7TH, 9TH, 11TH, 13TH(12a), 15TH, 17TH, 19TH, 21ST, 23RD, 25TH, 27TH, 29TH, 31ST, 33RD)
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa A - Các Tầng Chẵn (4TH(3a), 6TH, 8TH, 10TH, 12TH, 14TH(12b), 16TH, 18TH, 20TH, 22ND, 24TH, 26TH, 28TH, 30TH, 32ND, 34TH)
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa B - Mặt Bằng Các Tầng (7 - 27)
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa B - Mặt Bằng Các Tầng 5 & 6
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa C - Các Tầng Lẻ (7TH, 9TH, 11TH, 13TH(12a), 15TH, 17TH, 19TH, 21ST, 23RD, 25TH, 27TH, 29TH, 31ST, 33RD)
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa C - Các Tầng Chẵn (8TH, 10TH, 12TH, 14TH(12b), 16TH, 18TH, 20TH, 22ND, 24TH, 26TH, 28TH, 30TH, 32ND, 34TH)
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa C - Mặt Bằng Tầng Penthouse (Tầng 35)
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa C - Mặt Bằng Các Tầng 5 & 6
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa D - Mặt Bằng Các Tầng (7 - 27)
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa D - Mặt Bằng Tầng 5 & 6
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa E - Mặt Bằng Các Tầng (2 - 34)
Diện tích thông thủy: m2
Diện tích tim tường: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
1800 400 066